Nieuws

02-12-2010 Geen geluidschermen bij woonboten in Velsen-Zuid

Uitspraak Raad van State

Bewoners van woonboten in Velsen-Zuid vinden dat ze ongelijk behandeld worden. Vanwege het lawaai vanaf de snelweg A9 plaatst Rijkswaterstaat een geluidscherm bij een woning op de kop van Zijkanaal B. Maar men wil dat scherm niet doortrekken langs het kanaal, omdat drijvende woningen niet wettelijk het recht hebben op een dergelijke bescherming en huizen wel.
De woonbootbewoners vinden die ongelijke behandeling absurd. Bij de Raad van State trokken ze echter aan het kortste eind.

 
Uitspraak: raadvanstate.nl/uitspraken , waaruit:
 
Men voerde aan
dat de minister er ten onrechte van uitgaat dat afdeling 2A van hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder niet van toepassing is op de waterwoningen, woonboten en schepen (hierna: woonboten) in Zijkanaal B, dat in de omgeving van de A9 ligt. Gezien toekomstige wetgeving met betrekking tot waterwoningen, moeten de woonboten en reguliere woningen volgens hen gelijk worden behandeld. Ter reductie van de geluidsbelasting van de woonboten had volgens hen ten minste een ter plaatse gepland geluidscherm moeten worden verlengd. Zij wijzen erop dat op andere plaatsen in het land wel geluidschermen worden geplaatst bij woonboot-locaties. Uit het geluidonderzoek kan volgens hen niet voldoende duidelijk worden afgeleid welke geluidsbelasting bij de woonboten optreedt. Zij betogen verder dat de minister vanwege de bij de woonboten ondervonden geluidshinder van zowel het wegverkeer als het vliegverkeer naar Schiphol, verdergaande geluidsreducerende maatregelen had moeten treffen.

Woonboten zijn geen geluidsgevoelige objecten waarop de bepalingen van afdeling 2A van hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder van toepassing zijn. Dat dit mogelijk in de toekomst anders wordt geregeld in de wet, is niet van belang. De minister moet de wetgeving toepassen zoals zij luidt op het moment van het nemen van het besluit.

Dat de Wet geluidhinder niet van toepassing is op de woonboten, betekent niet dat de minister de geluidsbelasting van deze woonboten in het geheel niet hoeft te betrekken bij het nemen van het wegaanpassingsbesluit. De minister heeft in dit geval dan ook terecht de geluidsbelasting van de woonboten bij zijn besluit betrokken. Ten aanzien van de wijze waarop hij dat heeft gedaan, overweegt de Afdeling als volgt.

In het geluidonderzoek (p. 52 - 57) is voor een groot aantal woonboten berekend welke geluidsbelasting zal optreden. In hetgeen [appellant sub 2] en anderen hebben aangevoerd is geen grond gelegen voor het oordeel dat dit deel van het geluidonderzoek niet juist is, en evenmin voor het oordeel dat de minister op basis van dit onderzoek niet over voldoende gegevens beschikte over de bij de woonboten optredende geluidsbelasting.

Blijkens het bestreden besluit (pagina 48) heeft de minister bezien of aanleiding bestaat om geluidsreducerende maatregelen te treffen vanwege de belasting van onder meer de woonboten.

De minister heeft overwogen dat de toename als gevolg van de wegaanpassing binnen aanvaardbare grenzen blijft - te weten, zo is in het verweerschrift gemeld, maximaal 1,3 dB - en dat de geluidsbelasting in de toekomstige situatie met de voorziene geluidsreducerende maatregelen maximaal 63 dB zal zijn. Dit acht de minister een aanvaardbare geluidsbelasting. In het verweerschrift wijst de minister erop dat als gevolg van de aanleg van een geluidscherm in de omgeving de geluidsbelasting bij een groot aantal van de woonboten gereduceerd wordt tot - op enkele gevallen na - waarden onder de 60 dB. Gelet hierop ziet de minister geen aanleiding om aanvullende geluidsreducerende maatregelen te treffen. De minister wijst er in het verweerschrift verder op dat, wanneer de bepalingen van afdeling 2A van hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder op de woonboten van toepassing zouden zijn, er ook geen extra geluidsreducerende maatregelen zouden hoeven te worden getroffen: wat deze woonboten betreft zou geen sprake zou zijn van een aanpassing van de weg.

Voor zover men wijst op andere gevallen waarbij in de omgeving van woonboten geluidschermen zijn geplaatst, heeft de minister in het verweerschrift uiteengezet dat deze gevallen niet vergelijkbaar zijn, omdat daar - kort weergegeven - sprake is van een combinatie van wegverkeer- en spoorweggeluid, een veel hogere geluidsbelasting van de woonboten, een verhoging van het geluidniveau met meer dan 1,5 dB, dan wel een plaatsing van geluidschermen vanwege de aanwezigheid van woningen.

Gezien deze motivering is de Afdeling van oordeel dat de keuze van de minister om in dit geval geen extra lang geluidscherm te plaatsen niet in strijd is met het beginsel dat gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld. Van deze keuze kan evenmin worden gezegd dat deze getuigt van een zodanige onevenwichtige afweging van belangen, dat de minister niet in redelijkheid tot deze keuze heeft kunnen komen.
 
 


Terug | Archief | Top
http://www.woonbotenmakelaar.nlhttp://www.woonboot.nl
http://www.bootklussers.nlhttp://www.arkenbouw.nl


Nieuws

Woonbotenland wordt verbouwd
Datum: 01-09-2017
Binnenkort komt de nieuwe versie online
Lees verder...

Wateroverlast in woonboot Voorschoten
Datum: 12-06-2017
slachtoffer naar ziekenhuis
Lees verder...

Uitzonderingen in Bouwbesluit voor nieuwe woonboten
Datum: 10-06-2017
vanaf 1 januari 2018
Lees verder...

Archief >>

http://www.wonen-op-water.nlhttp://www.waterdetector.nl
http://www.drijvendwonen.nlhttp://www.duursma.info/index.php?page=woonboot-taxatie-bouwkundige-keuring&hl=nl_NL


Vraagbaak

Financiering
Datum: 23-11-2017

Overdracht bij leven
Datum: 13-11-2017

Woonboot - videoclip opnames
Datum: 07-11-2017

Wil woonboot bewaren
Datum: 05-11-2017


Advertentiebeheer

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren - Wachtwoord vergeten