Nieuws

13-02-2011 Kamervragen over liggelden woonboten

Verzoek van staatssecretaris tot uitstel beantwoording

De Staatssecretaris van Financiën vraagt uitstel voor beantwoording van Kamervragen van VVD, CDA en D66 over verhoging van liggelden voor woonboten in staatswater. De reden daarvoor is dat beantwoording van de vragen afstemming vergt tussen de departementen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Milieu en Financiën.

Bron: rijksoverheid.nl 11/02/2011 TEKST BRIEF


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA ‘ s-Gravenhage

Ons kenmerk
RVOB 2011/066
Uw brief (kenmerk)
8 februari 2011/2011Z01750

Datum 10 februari 2011
Betreft Verzoek uitstel beantwoording Kamervragen

Geachte Voorzitter,
 
Bij brieven d.d. 27 januari 2011, kenmerk 2011Z01514, 31 januari 2011, kenmerken 2011Z01750 en 2011Z01754 ontving ik de schriftelijke vragen ingediend overeenkomstig artikel 134 en 135 van het Reglement van Orde. De Kamervragen zien op de door het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf voorgenomen huurprijsverhoging van liggelden voor woonboten.

De Kamervragen zijn mede gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Infrastructuur en Milieu. De beantwoording van de Kamervragen zal door mij geschieden mede namens hen. Ter zake is afstemming nodig, waardoor de beantwoordingstermijn van drie weken niet wordt gehaald. Gelet hierop verzoek ik u mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de minister van Infrastructuur en Milieu 3 weken uitstel te verlenen voor de beantwoording.

In antwoord op uw brief d.d. 8 februari 2011 met kenmerk 2011Z01750 bericht ik u als volgt. Er worden geen onomkeerbare stappen gezet hangende de dialoog met uw Kamer. Contractueel is het Rijksvastoed- en ontwikkelingsbedrijf verplicht om uiterlijk 3 maanden voor het einde van de driejaarsperiode aan te geven dat het gebruik wenst te maken van de herzieningsmogelijkheid. Een klein aantal woonbooteigenaren (13) heeft daarom al een brief van het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf met een concreet herzieningsvoorstel van de huurprijs ontvangen, dan wel ontvangt een dergelijke brief vóór 1 maart 2011.

Ik zeg u toe dat die herzieningsvoorstellen uiteraard in lijn worden gebracht met de uitkomst van de dialoog met de leden van uw Kamer. Deze groep huurders wordt hierover apart geïnformeerd door het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

de staatssecretaris van Financien,

mr.drs. F.H.H. Weekers


Terug | Archief | Top
http://www.bootklussers.nlhttp://www.wonen-op-water.nl
http://www.woonbotenmakelaar.nlhttp://www.duursma.info/index.php?page=woonboot-taxatie-bouwkundige-keuring&hl=nl_NL


Nieuws

Woonbotenland wordt verbouwd
Datum: 01-09-2017
Binnenkort komt de nieuwe versie online
Lees verder...

Wateroverlast in woonboot Voorschoten
Datum: 12-06-2017
slachtoffer naar ziekenhuis
Lees verder...

Uitzonderingen in Bouwbesluit voor nieuwe woonboten
Datum: 10-06-2017
vanaf 1 januari 2018
Lees verder...

Archief >>

http://www.woonboot.nlhttp://www.arkenbouw.nl
http://www.drijvendwonen.nlhttp://www.waterdetector.nl


Vraagbaak

woonboot scheef
Datum: 13-12-2017

Luchtbellen
Datum: 11-12-2017

afhouder
Datum: 11-12-2017

Afmeersysteem woonboot.
Datum: 10-12-2017


Advertentiebeheer

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren - Wachtwoord vergeten