Nieuws

08-03-2012 Werkschip kapseist op Kanaal door Walcheren

Tijdens baggerwerkzaamheden onder woonboten

Op het Kanaal door Walcheren vinden baggerwerkzaamheden plaats, ook onder de aanwezige woonboten. Dit gebeurt vanwege kopervervuiling door de voormalige Vitrite fabriek in Middelburg. De fabriek had een vergunning om proceswater te lozen, waardoor koper in het water en uiteindelijk in het slib terecht kwam.

Het project kwam onlangs in het nieuws, doordat een werkschip kapseisde.

 

Rijkswaterstaat verstrekte in februari 2012 informatie in de vorm van een vraag en antwoord overzicht.
 

Vraag en antwoord infoavond Sanering Kanaal door Walcheren, d.d. 14 februari 2012

Vraag 1 Om welke vervuiling gaat het in het Kanaal door Walcheren?
 
Het gaat om kopervervuiling. Dit is afkomstig van de voormalige Vitrite fabriek aan de Maasbaai in Middelburg waar lampvoeten werden geproduceerd. De koper kwam in het water terecht als gevolg van het lozen van proceswater (waarvoor destijds vergunning was afgegeven) en zit nu in het slib op de bodem van het Kanaal.

Vraag 2 Waarom is het baggeren onder de woonboten als apart onderdeel genoemd in de planning?
 
Het baggeren onder woonboten gebeurt met een slibzuiger (soort stofzuiger). De overige delen wordt gebaggerd met een kraanschip.

Vraag 3 Een aantal jaar geleden is het kanaal in Arnemuiden verdiept en de Vitrite is al lang weg; is saneren dan nu toch nodig?
 
Bij de woonboten is inderdaad aanmerkelijk minder vervuild slib aangetroffen. De verdieping is 11 jaar geleden uitgevoerd en door de waterbeweging (stroming, scheepvaart), is door zgn. ‘zwevend transport’ ook daar weer vervuild slib terecht gekomen.

Vraag 4 Er wordt gewerkt met een slibzuiger bediend door een duiker, die zelf niet onder de boten komt. Is de zuiger lang genoeg om overal te komen?
 
De zuiger is lang genoeg. Zie het als een grote stofzuiger met een lange stang aan het einde.

Vraag 5 Onder sommige boten ligt de waterleiding onder de boten; is dat bekend? En zo ja, ook de precieze locatie?
 
Door de fa. Van Woerkom is de bouwkundige toestand opgenomen, een zgn. nulmeting. Mocht bij uw boot de waterleiding onder de boot liggen en het is bij de inventarisatie niet aan de orde geweest, dan graag dit alsnog doorgeven aan de omgevingsmanager van Boskalis.

Vraag 6 Kan de scheepvaart doorgaan tijdens de uitvoeringsperiode?
 
Het kanaal wordt tijdens de werkzaamheden in principe niet gestremd.

Vraag 7 Waarom is het waterpeil verlaagd?
 
Het waterpeil is door de Provincie (eigenaar en beheerder van het Kanaal) tijdelijk verlaagd t.b.v. de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden. Dit staat los van de baggerwerkzaamheden. Opgetreden schade door verlaagde waterstand dient bij de Provincie ingediend te worden. Rijkswaterstaat zal dit aankaarten bij de Provincie. U dient zelf actie te ondernemen. Rijkswaterstaat heeft inmiddels wel de contactpersoon achterhaald bij de Provincie. Zijn naam is opvraagbaar bij de omgevingsmanager van Rijkswaterstaat.

Vraag 8 Geeft het verlaagde waterpeil problemen voor de baggerwerkzaamheden?
 
De baggerwerkzaamheden kunnen ook met het verlaagde peil uitgevoerd worden.

Vraag 9 Het kanaalpeil wordt volgens de planning van de Provincie op 10 april weer verhoogd.
 
Door de lage waterstand kunnen momenteel geen schepen te water gelaten worden bij de helling. Het seizoen begint op 1 april, kan het verhogen van het waterpeil vervroegd worden? U dient dit verzoek in te dienen bij de Provincie.

Vraag 10 Kan met de uitvoerder voor hij begint, nog een gesprek plaatsvinden bij de jachthaven om de detailplanning daarvoor een keer door te nemen?
 
De omgevingsmanager van Boskalis maakt een afspraak.

Vraag 11 De bodem is niet egaal. Mogelijk dat in dieper gedeelten (putten) vervuild slib ligt, wordt dit ook weggehaald?
 
De bovenste (vervuilde) sliblaag wordt overal weggehaald, ongeacht de hoogte/diepte van de bodem.

Vraag 12 In het stuk vanaf de loswal richting de t-splitsing liggen een aantal kleine bootjes, wat gebeurd daarmee?
 
Indien de eigenaren bekend zijn, zal hen verzocht worden de boten te verleggen. De steigers blijven ongemoeid.

Vraag 13 Door de lage waterstand is bij de loswal van de Vitrite een 1000 liter vat en een wrak van een bootje boven water te zien. Wordt dat weggehaald?
 
Al het losse ’vuil’ wat op de bodem gevonden wordt, wordt ook mee opgeruimd.

Vraag 14 Er is gesproken over de aanlegdiepte, hoe diep is die? En wordt overal tot daar het slib weggebaggerd?
 
De aanlegdiepte is - 2.40 meter NAP. Tot deze diepte wordt het baggerslib weggehaald.

Vraag 15 Als het baggeren onder de woonboten met de zuiger niet lukt, met welke termijn worden de bewoners dan geïnformeerd, dat hun boot alsnog tijdelijk verlegd moet worden?
 
Dit zal altijd in overleg met de bewoners gebeuren en er zal zeker enige dagen respijt zijn. Ook eventuele noodzakelijke voorzieningen zullen besproken worden met de bewoners. Bij afwezigheid van de bewoners (bijv. vakantie) zal eerst verder gegaan worden met andere werkzaamheden en later alsnog contact gezocht worden met de bewoner.

Vraag 16 Mocht er schade optreden, tot wie moet de gedupeerde zich dan wenden?
 
De schade moet gemeld worden bij de omgevingsmanager van Boskalis. Die zorgt ervoor dat de fa. Van Woerkom, die ook de 0-meting heeft gedaan, een onafhankelijk onderzoek naar de schade uitvoert en die afhandelt.

Vraag 17 Moeten bewoners binnen in de boot nog bepaalde voorzorgmaatregelen treffen voordat de werkzaamheden beginnen?
 
Er wordt niet aan de boten zelf gewerkt, maar eronder. Er wordt geen schade aan het interieur verwacht.

Vraag 18 De herindeling van de toegangsweg in Arnemuiden gaat in dezelfde periode plaatsvinden; moet rekening gehouden worden met overlast over de weg?
 
De aan- en afvoer van materieel/ materiaal ten behoeve van de baggerwerkzaamheden gaat in principe over water. Er is contact met de gemeente om e.e.a. af te stemmen om overlast zoveel mogelijk te beperken.
 


Terug | Archief | Top
http://www.arkenbouw.nlhttp://www.wonen-op-water.nl
http://www.drijvendwonen.nlhttp://www.woonbotenmakelaar.nl


Nieuws

Woonbotenland wordt verbouwd
Datum: 01-09-2017
Binnenkort komt de nieuwe versie online
Lees verder...

Wateroverlast in woonboot Voorschoten
Datum: 12-06-2017
slachtoffer naar ziekenhuis
Lees verder...

Uitzonderingen in Bouwbesluit voor nieuwe woonboten
Datum: 10-06-2017
vanaf 1 januari 2018
Lees verder...

Archief >>

http://www.woonboot.nlhttp://www.bootklussers.nl
http://www.waterdetector.nlhttp://www.duursma.info/index.php?page=woonboot-taxatie-bouwkundige-keuring&hl=nl_NL


Vraagbaak

Financiering
Datum: 23-11-2017

Overdracht bij leven
Datum: 13-11-2017

Woonboot - videoclip opnames
Datum: 07-11-2017

Wil woonboot bewaren
Datum: 05-11-2017


Advertentiebeheer

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren - Wachtwoord vergeten