Nieuws

08-09-2012 Vragen over rechtsbescherming woonbootbewoners

van Paulus Jansen (SP) aan minister

Naar aanleiding van een motie van 17 april 2012 van Paulus Jansen (SP) liet minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weten dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de rechtsbescherming van woonbootbewoners (met betrekking tot ligplaatsen voor woonboten). Ze wil samenwerken met het ministerie van Veiligheid en Justitie en verwacht dat het resultaat begin 2013 bekend kan zijn.
 
Op 5 september 2012 schreef Paulus Jansen op zijn weblog dat het kabinet treuzelt met de uitvoering van de motie, terwijl intussen het RVOB full speed doorgaat met het doorvoeren van huurverhogingen tot soms vier keer de huidige huur. Hij vindt dat dit natuurlijk niet kan en stelde schriftelijk vragen aan de minister.

 
 

/////VH 20120905 SV rechtsbescherming woonbootbewoners/////

Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de minister van BZK over de voortgang van het onderzoek naar de rechtsbescherming van woonbootbewoners.

1. Wie gaat het onafhankelijk onderzoek naar de verbetering van rechtsbescherming van woonbootbewoners n.a.v. motie Paulus Jansen c.s. (32730-12) uitvoeren?1 Als de aanbesteding nog niet is afgerond: kan de Kamer direct na aanbesteding geïnformeerd worden?
2. Wat is de exacte formulering van de onderzoeksvragen?
3. Is er al een begeleidingscommissie geformeerd? Onderschrijft de minister de wenselijkheid dat er in de begeleidingscommissie ook een vertegenwoordiger vanuit de geledingen van de woonbootbewoners moet zitten?
4. Indien uit het onderzoek zou blijken dat de lopende procedure ter herziening van de huren van de ligplaatsen niet de toets der kritiek kan doorstaan: zou dat tot herziening met terugwerkende kracht leiden? Zo ja, is het om deze reden niet verstandiger om de uitkomst van het onderzoek af te wachten?


1 Zie brief minister BZK d.d. 14 augustus 2012 (32730-13)
 
 
 
 
Update: Op 24/09/2012 antwoordde de minister op de vragen
 
 
/////Antwoorden minister betreffende Kamervragen over de voortgang van het onderzoek naar de rechtsbescherming van woonbootbewoners/////

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Datum 24 september 2012

Betreft Kamervragen over de voortgang van het onderzoek naar de rechtsbescherming van woonbootbewoners (ingezonden 5 september 2012)

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de Kamervragen van het lid Jansen (SP) over de voortgang van het onderzoek naar de rechtsbescherming van woonbootbewoners. De Kamervragen zijn ingezonden op 5 september en hebben als kenmerk 2012Z15611.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies

Pagina 1 van 32012Z15611
Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de voortgang van het onderzoek naar de rechtsbescherming van woonbootbewoners (ingezonden 5 september 2012)

Vraag 1
Wie gaat het onafhankelijk onderzoek naar de verbetering van rechtsbescherming van woonbootbewoners n.a.v. de motie Paulus Jansen c.s. (TK 32730-12) uitvoeren? 1) Als de aanbesteding nog niet is afgerond: kan de Kamer direct na aanbesteding geïnformeerd worden?

Antwoord vraag 1
De aanbesteding voor dit onderzoek is nog niet afgerond. Ik zal u na afronding van de aanbesteding informeren wie het onderzoek gaat uitvoeren.

Vraag 2
Wat is de exacte formulering van de onderzoeksvragen?
Vraag 3
Is er al een begeleidingscommissie geformeerd? Onderschrijft u de wenselijkheid dat er in de begeleidingscommissie ook een vertegenwoordiger vanuit de geledingen van de woonbootbewoners zit?

Antwoord vraag 2 en 3
In de offerteaanvraag zijn de onderzoeksvragen als volgt geformuleerd:

Het onderzoek zal in elk geval moeten omvatten:
- Het op hoofdlijnen in kaart brengen van de verschillende vormen waarin woonbooteigenaren beschikken over een ligplaats (o.m. eigendom, huur, vergunningverlening), en de aantallen en typen ligplaatsen die het betreft.
- Het kwalificeren van de rechtsbescherming in deze verschillende gevallen en het in kaart brengen van de mogelijkheid/mogelijkheden om de rechtsbescherming van woonbootbewoners ten aanzien van de ligplaats in deze verschillende gevallen te verbeteren, waarbij ondermeer gekeken wordt naar de huurregelgeving voor woonruimte, naar de regelgeving voor erfpacht en naar bestuursrechtelijke bescherming.
- Het in kaart brengen van de eventuele aanpassingen in regelgeving dan wel andere acties die hiervoor nodig zijn.
- Het in kaart brengen van de voor- en nadelen van de betreffende mogelijkheden, ondermeer ten aanzien van publiekrechtelijke belangen zoals bijv. het waterbeheer, en van de te verwachten effecten op de beschikbaarheid van ligplaatsen. Dit zodanig dat hierop een beleidsreactie kan worden gebaseerd.

Hierbij is aangegeven dat nadere uitwerking van deze vraagstelling in overleg tussen de onderzoekers en de begeleidingscommissie bestaande uit medewerkers van BZK en Veiligheid en Justitie zal plaatsvinden.
Bovendien is aangegeven dat het voor de hand ligt om ten behoeve van het onderzoek mede te putten uit informatie van organisaties en vertegenwoordigers van woonbootbewoners.
Ik acht het niet noodzakelijk dat in de begeleidingscommissie een vertegenwoordiger vanuit de geledingen van de woonbootbewoners zit.

Pagina 2 van 3Vraag 4
Indien uit het onderzoek zou blijken dat de lopende procedure ter herziening van de huren van de ligplaatsen niet de toets der kritiek kan doorstaan, zou dat dan tot herziening met terugwerkende kracht leiden? Zo ja, is het om deze reden niet verstandiger om de uitkomst van het onderzoek af te wachten?

Antwoord vraag 4
Ik neem aan dat u doelt op de procedure ter herziening van de liggelden voor ligplaatsen in Rijkswater door het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf.
Het onderzoek betreft de mogelijkheden tot verbetering van de rechtsbescherming van woonbootbewoners en zal dus geen uitspraken opleveren over de kwaliteit van lopende procedures tot liggeldverhoging op grond van de huidige rechtsbescherming.

1) Zie uw brief van 14 augustus 2012 (Kamerstuk 32 730 nr. 13)

Pagina 3 van 3 


Terug | Archief | Top
http://www.woonbotenmakelaar.nlhttp://www.arkenbouw.nl
http://www.waterdetector.nlhttp://www.drijvendwonen.nl


Nieuws

Woonbotenland wordt verbouwd
Datum: 01-09-2017
Binnenkort komt de nieuwe versie online
Lees verder...

Wateroverlast in woonboot Voorschoten
Datum: 12-06-2017
slachtoffer naar ziekenhuis
Lees verder...

Uitzonderingen in Bouwbesluit voor nieuwe woonboten
Datum: 10-06-2017
vanaf 1 januari 2018
Lees verder...

Archief >>

http://www.duursma.info/index.php?page=woonboot-taxatie-bouwkundige-keuring&hl=nl_NLhttp://www.bootklussers.nl
http://www.woonboot.nlhttp://www.vlotmagazine.nl


Vraagbaak

Met spoed geld nodig? Wij helpen u verder!
Datum: 17-01-2018

antwoord Tamara/Hypotheek
Datum: 16-01-2018

nieuwe wet voor woonboten
Datum: 15-01-2018

Gezonken woonboot
Datum: 11-01-2018


Advertentiebeheer

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren - Wachtwoord vergeten