Nieuws

05-01-2013 Aanpak bewoning woonboten voorhaven Steenbergen

na gemeentelijke overname jachthaven

In de voorhaven in Steenbergen liggen schepen afgemeerd waarop permanent gewoond wordt. Vanwege overname van de jachthaven door de gemeente per 1 januari 2013 heeft de gemeente die situatie onder de loep genomen.
Volgens het bestemmingsplan is permanente bewoning niet toegestaan en nu zouden er stappen gezet moeten worden om de jachthaven vrij te maken voor passanten, volgens de verantwoordelijk wethouder Miriam Termeer omdat anders de gemeente haar eigen wetgeving zou negeren. Er zijn afzonderlijke gesprekken gevoerd met de elf vaste ligplaatshouders, waarbij de gemeente gezegd heeft dat ze niet van hun boot afgejaagd zullen worden.Op 12 december 2012 stelde het college van B&W een stuk op, bedoeld voor de raadsvergadering in januari 2013, met als onderwerp Permanente bewoning in jachthaven Steenbergen.

Daarin wordt gesteld dat voor de toekomstige omgang met permanente bewoning in de jachthaven zes scenario's aanwezig lijken :
I. Niets doen
II. Verbieden bewoning per 1/1/2013
III. Gedogen tot werkzaamheden jachthaven
IV. Tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan
V. Gedogen door middel van uitsterfconstructie
VI. Legaliseren - het aantal legale ligplaatsen voor woonboten vergroten (aanpassen woonschepenverordening 1997)

Men geeft aan dat beoordeling van de alternatieven op een aantal aspecten van belang is, om tot een integrale afweging te komen: Juridische haalbaarheid, Sociaal-maatschappelijke gewenstheid, Toekomstbeeld jachthaven, Financieel aspect
De conclusie wordt getrokken dat scenario III het meest passende scenario is. Dit scenario zou recht doen aan de belangen van de bewoners, aan de wens tot sociale veiligheid in de jachthaven, aan een 'overgangsperiode' tot een definitief besluit is genomen en aan een gezonde exploitatie van de jachthaven.
Opgemerkt wordt dat aan dit scenario een belangrijk juridisch risico kleeft, namelijk een verzoek tot handhaving. Men stelt dat gezien de huidige situatie dat niet van omwonenden of betrokken ondernemers zal komen, omdat dit dan al veel eerder gebeurd was. Daarbij wordt opgemerkt dat wel mag worden aangenomen dat het Waterschap zich hard zal maken om lozingen op het oppervlaktewater te stoppen. En dat overleg met het Waterschap moet uitwijzen of het (op termijn) ondervangen van de illegale lozingen op het oppervlaktewater de bezwaren van het Waterschap opheft.

Als risico's worden genoemd:
Financieel: Mogelijk moet worden geïnvesteerd in vuilwaterafvoer. Indien dit aan de orde is wordt daartoe een budgetvoorstel gedaan.
Maatschappelijk: Dit thema heeft lokaal een grote maatschappelijke impact. Een besluit kan verstrekkende gevolgen voor individuele bewoners hebben. Het is niet de verwachting dat alle bewoners zich zonder meer bij elk besluit zullen neerleggen. Juridische procedures kunnen dan volgen.
Juridisch: Een gedoogbesluit is juridisch moeilijk te verankeren. Een verzoek tot handhaving kan een dergelijk besluit torpederen.

Het voorstel aan de raad is
a. scenario III, het gedogen van permanente bewoning op pleziervaartuigen in de jachthaven Steenbergen tot de start van de werkzaamheden inzake de opwaardering van de jachthaven, vast te stellen als het uit te voeren scenario
b. het besluit te communiceren met WSV StadHaven en de permanente bewoners
c. individuele gedoogdocumenten op te stellen waarin specifieke afspraken met de betrokken ligplaatshouders over bewoning in de jachthaven worden gemaakt
d. bij de vaststelling van de definitieve plannen voor de opwaardering van de jachthaven het (definitieve) standpunt ten aanzien van permanente bewoning in de jachthaven Steenbergen vaststellen


Er ligt een raadsbesluit ter goedkeuring als volgt:

Gelet op: artikel 147 Gemeentewet
- de exploitatie van de jachthaven Steenbergen door de gemeente Steenbergen per 1/1/2013;
- de (verwachting van) permanente bewoning op pleziervaartuigen in de jachthaven Steenbergen;
- het vigerende bestemmingsplan voor jachthaven Steenbergen;
besluit:
a. permanente bewoning op pleziervaartuigen in de jachthaven Steenbergen te gedogen tot de start van de werkzaamheden inzake de opwaardering van de jachthaven;
b. uw besluit te communiceren met WSV StadHaven en de permanente bewoners;
c. individuele gedoogdocumenten op te stellen, waarin specifieke afspraken met de betrokken ligplaatshouders over bewoning in de jachthaven worden gemaakt;
d. bij de vaststelling van de definitieve plannen voor de opwaardering van de jachthaven uw (definitieve) standpunt ten aanzien van permanente bewoning in de jachthaven Steenbergen vast te stellen.
 
 
Bronnen:
 
 

Terug | Archief | Top
http://www.drijvendwonen.nlhttp://www.duursma.info/index.php?page=woonboot-taxatie-bouwkundige-keuring&hl=nl_NL
http://www.arkenbouw.nlhttp://www.bootklussers.nl


Nieuws

Woonbotenland wordt verbouwd
Datum: 01-09-2017
Binnenkort komt de nieuwe versie online
Lees verder...

Wateroverlast in woonboot Voorschoten
Datum: 12-06-2017
slachtoffer naar ziekenhuis
Lees verder...

Uitzonderingen in Bouwbesluit voor nieuwe woonboten
Datum: 10-06-2017
vanaf 1 januari 2018
Lees verder...

Archief >>

http://www.waterdetector.nlhttp://www.woonboot.nl
http://www.wonen-op-water.nlhttp://www.woonbotenmakelaar.nl


Vraagbaak

Brandstofgeur
Datum: 18-12-2017


Datum: 15-12-2017

woonboot scheef
Datum: 13-12-2017

Luchtbellen
Datum: 11-12-2017


Advertentiebeheer

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren - Wachtwoord vergeten