Nieuws

24-09-2013 Reactie op waterwoning als roerende zaak

Brief van Staatssecretaris van FinanciŽn

Staatssecretaris Weekers heeft recent in een brief aangegeven hoe omgegaan zal worden met het gegeven dat een waterwoning gekwalificeerd kan worden als roerende zaak. Verwezen wordt naar een uitspraak van de Hoge Raad van 9 maart 2012.[tekst begin pagina 1 van de brief]

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Datum 17 september 2013
Betreft Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer

Geachte voorzitter,
In relatie met uw Kamer zijn er diverse openstaande fiscale moties en toezeggingen. Met deze brief geef ik graag gevolg aan diverse toezeggingen en geef ik aan hoe verschillende moties zijn uitgevoerd. Ook wordt de stand van zaken met betrekking tot diverse moties en toezeggingen aangegeven. Daarnaast geef ik in deze brief een planning van de moties en toezeggingen die naar verwachting het komende half jaar een gevolg zullen krijgen. Ik wil – in overleg met uw Kamer – ernaar streven de lijst met openstaande toezeggingen beperkt te houden.
 
I Afgedane toezeggingen
De onderstaande toezeggingen beschouw ik als afgehandeld.
 
 
[tekst pagina 5 van de brief]

Waterwoningen
De Hoge Raad heeft op 9 maart 2012 bepaald dat een waterwoning kan kwalificeren als een roerende zaak [32]. Deze uitspraak heeft wat de fiscaliteit betreft gevolgen voor de heffing van overdrachtsbelasting en inkomstenbelasting. Zo kan er geen overdrachtsbelasting worden geheven ter zake van de verkrijging van een roerende waterwoning. Daarnaast blijven roerende waterwoningen die voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt en niet hoofdzakelijk als belegging dienen, buiten de rendementsgrondslag van box 3. In antwoord op Kamervragen van de leden Bashir en Jansen33 heeft het kabinet aangegeven een aantal opties te bezien en af te wegen of het wenselijk en mogelijk is het verschil in fiscale behandeling van roerende waterwoningen enerzijds en onroerende waterwoningen en gewone woningen anderzijds weg te nemen. Het antwoord op deze vraag is ontkennend. Gebleken is namelijk dat er geen ander regelgevend kader is dat houvast biedt voor afbakening van het begrip waterwoning. Hierdoor is het betrekken van roerende waterwoningen in de heffing van de overdrachtsbelasting alleen mogelijk door een algemene uitbreiding van het heffingsobject tot drijvende woonvormen. Er is geen ratio om dan niet ook drijvende bedrijfsruimten en andere roerende woonvormen (woonwagens, roerende recreatiewoningen) in de heffing te betrekken. Maar zelfs bij een dergelijke algemene uitbreiding van het heffingsobject zullen er afbakeningsproblemen blijven bestaan. Bovendien zijn er bij een uitbreiding van het heffingsobject relatief hoge uitvoeringskosten voor de Belastingdienst waar slechts een zeer beperkte budgettaire meeropbrengst tegenover staat. De met het repareren van het arrest gepaard gaande derving van € 2 miljoen wordt opgevangen binnen het kader van het pakket Belastingplan 2014.


[32] Hoge Raad 9 maart 2012, nr. 11/01761, V-N 2012/637Terug | Archief | Top
http://www.wonen-op-water.nlhttp://www.arkenbouw.nl
http://www.duursma.info/index.php?page=woonboot-taxatie-bouwkundige-keuring&hl=nl_NLhttp://www.woonboot.nl


Nieuws

Woonbotenland wordt verbouwd
Datum: 01-09-2017
Binnenkort komt de nieuwe versie online
Lees verder...

Wateroverlast in woonboot Voorschoten
Datum: 12-06-2017
slachtoffer naar ziekenhuis
Lees verder...

Uitzonderingen in Bouwbesluit voor nieuwe woonboten
Datum: 10-06-2017
vanaf 1 januari 2018
Lees verder...

Archief >>

http://www.drijvendwonen.nlhttp://www.bootklussers.nl
http://www.waterdetector.nlhttp://www.woonbotenmakelaar.nl


Vraagbaak

Financiering
Datum: 23-11-2017

Overdracht bij leven
Datum: 13-11-2017

Woonboot - videoclip opnames
Datum: 07-11-2017

Wil woonboot bewaren
Datum: 05-11-2017


Advertentiebeheer

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren - Wachtwoord vergeten